Dolnobarské rašeliniská s.r.o.

Rámcová charakteristika prostredia

Prírodné podmienky :

  • Orografické

Dolnobarský rybník je súčasťou viacerých rybníkov (rešeliniská), ktoré vznikli v 60-70 rokoch minulého storočia ťažením rašeliny. Rybník sa nachádza v juhovýchodnej časti Žitného ostrova s rozlohou 10 ha v extraviláne obce Dolný Bar okres Dunajská Streda. Preimerná hlbka rybníka je 1,5 – 2 m, dĺžka je 700 .  Chytá sa na pravej strane rybníka.

Ku každému lovnému miestu prislúcha asi 2 ha vodnej plochy. Povrch Žitného ostrova mierne klesá na juh. Tento nepatrný spád spôsobuje sťažený odtok dažďových vôd.

Nadmorná výška Dunajskej Stredy je 118 – 119 mnm.

 

  • Hydrologické

Hoci Žitný ostrov má najmenší počet zrážok na celom území Slovenska –

590 mm ročne, jeho najväčším bohatstvom je voda. Pod povrchom sa nachádza veľké množstvo pitnej vody.

V tesnej blízkosti rybníka preteká prepojovací kanál medzi Veľkým a  Malým Dunajom z ktorého je možné doplňovať vodu do rybníka.

 

  • Klimatické  

Na Žitnom ostrove je málokedy bezvetrie. Väčšinou roka chveje západný až severozápadný vietor. Najsilnejšie vetry sú v marci, a najslabšie v decembri. Mrazy začínajú v polovici októbra, ale ozajstná zima trvá asi len 40 dní. Časté sú zimy bez snehu a snehová prikrývka zriedkavo pretrváva po celý čas. Počet letných dní je asi 100. Najteplejší mesiac je júl, s priemernou teplotou 20oC. Počet dní so zrážkami je najväčší v zime, ale najviac zrážok spadne v lete. Priemerná ročná teplota je 9,3 oC.

Charakteristika lesných a poľnohospodárskych pozemkov   

       V okolí rybníka sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky, ktoré sú intenzívne obhospodarované.  Na brehoch a v blízkom okolí rybníka sa nachádzajú stromy a krovinatý  porast s rákosím, čo spôsobuje divoký vzhľad rybníka.

 

Inžiniersko-technické stavby a siete, dopravné komunikácie a iné antropogénne a antropické faktory.

V blízkosti rybníka sa nenachádza vedenie vysokého napätia, ani iného elektrického vedenia, ani plynovodu.

Dopravná komunikácia : prístup k rybníku je zabezpečený z dopravnej komunikácie 2. triedy Dolný Bar – Trhová Hradská. V okolí rybníka sa nenachádzajú rekreačné strediská, ani chatárske oblasti. Intravilán obce Dolný Bar je asi 2 km od rybníka.